Gemeentebelangen 
Drenthe Overijssel

Kandidaten

%

Lokaal maatwerk

Lokaal maatwerk bij waterbelangen

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027

 

In het werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, tussen Assen en Deventer, bevinden zich door fusies maar liefst 14 gemeenten en een aantal gemeenten die verdeeld zijn in meerdere waterschappen. De lokale partijen uit het hele werkgebied werken al jaren samen in Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. Niet alle aangesloten lokale partijen voeren de naam van Gemeentebelangen maar hebben volgens de statuten wel hetzelfde doel!

Samenwerking van lokale partijen

Waarom deze samenwerking? Schaalvergroting door samenvoeging van waterschappen betekent in veel gevallen verbetering van doelmatigheid. De keerzijde is dat het ook kan leiden tot minder betrokkenheid van de inwoners en tot polarisatie. Reden van lokale partijen om nog meer samen te gaan werken met als doel het dienen van het inwoners belang. Dat is mogelijk omdat ze niet gebonden zijn aan de ideologie van een landelijke partij. Immers elk waterschap heeft zijn eigen problemen met waterbeheer en past niet in een ‘maatpak’.  Water kan bedreigend zijn maar is tegelijk van levensbelang. Leven zonder water bestaat niet. De waterschapspartij Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor haalbare en betaalbare keuzes met oog voor deze lokale omstandigheden.  Daarom is deze samenwerking tussen lokale partijen uit het gehele werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta zo enorm belangrijk. De kieslijst wordt zo breed mogelijk samengesteld. Allen hebben hart voor hun omgeving en functioneren als informanten en behartigers van waterbelangen in het gebied waar ze wonen. Veel beleid is het gevolg van wetten. Die moeten we volgen maar de fractieleden gaan, waar mogelijk, lokaal maatwerk voorstellen. Dit in nauw overleg met de achterban van de lokale partijen en de direct betrokken inwoners.

 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor:

 • goede communicatie en samenwerking met inwoners en lokale bestuurders van alle gemeenten in het WDOdelta gebied;
 • goede samenwerking met provinciale besturen;
 • een evenwichtige belangenafweging;
 • lokaal maatwerk.

 

Deelname en betrokkenheid

Communiceren en blijven communiceren! Hoewel inwoners (nog) niet vaak met initiatieven op het gebied van waterbeheer komen, vindt Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel dat het waterschap voorstellen van inwoners zeker wel op serieuze wijze moet bekijken op nut en haalbaarheid. De moderne communicatiemiddelen bieden daar alle mogelijkheden toe.

Inwoners deelgenoot maken van projecten houdt in dat alle belanghebbenden nauw worden betrokken door informatie over de (praktische) uitvoering.

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor een hoge mate van transparantie bij het verstrekken van informatie. Niet alleen over het doel en meerwaarde van door het waterschap uitgevoerde projecten, maar ook de financiering daarvan. Velen kennen het waterschap als een organisatie welke geld kost, maar zijn onbekend met het werk en de noodzaak hiervan. Educatie kan hierbij een vast onderdeel zijn binnen, maar vooral ook buiten een schoolse omgeving!

 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor:

 • goede en zorgvuldige communicatie en participatie bij beheer en het uitvoeren van projecten;
 • goede educatie over het belang van water, waterveiligheid en waterkwaliteit.

 

 

 

De laatste wetswijziging heeft ertoe geleid dat de geborgde zetels voor bedrijven zijn vervallen en ongebouwd de helft van de zetels moest inleveren. Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel blijft erover waken dat ook de belangen van deze partijen gehoord worden in het waterschap.

Kosten van waterbeheer

De kosten van de werkzaamheden van het waterschap moeten in evenredigheid naar genoten profijt omgeslagen worden over de belanghebbenden in het werkgebied. Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel houdt dit bij elk besluit over uitvoering van projecten van het waterschap voor ogen. De hoogte en aard van de kosten wordt daarbij scherp tegen het licht gehouden en afgewogen tegen de verkregen meerwaarde van het project. Zijn er koppelkansen met andere projecten door gemeente of provincie? Dit om te voorkomen dat de lasten voor de inwoners stijgen!

We blijven scherp toezien op een slimme uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Wanneer wordt werk uitbesteed en in hoeverre kunnen bij de werkzaamheden vrijkomende stoffen, zoals maaisel, worden benut in plaats van ze tegen hoge kosten af te voeren. Dit is en blijft een uitdaging.

 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor:

 • een financieel verantwoord beleid bij het waterschap;
 • koppelkansen benutten en inzetten;
 • bij ieder vraagstuk de vraag stellen: Wat is haalbaar en betaalbaar.

Kerntaken van het waterschap

Dat de kerntaken van een waterschap liggen op het gebied van water en waterveiligheid is vanzelfsprekend, vindt Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. Het blijft noodzakelijk dit als (toekomstig) bestuur voor ogen te blijven houden, ook als er zich andere uitdagingen aandienen. Duurzaamheid, ecologie, energieopwekking, natuurontwikkeling en recreatie zijn zinvolle zaken maar zeker ook de belangen van de agrarische sector moeten door het waterschap niet vergeten worden bij samenwerking met andere organisaties. Het waterschap moet hierbij de rol pakken van harmoniserende en niet van een polariserende organisatie zowel richting gebruikers als mede belanghebbenden.

Iedere keer opnieuw moeten nut en noodzaak, haalbaarheid maar ook betaalbaarheid vooraf worden getoetst.

 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor:

 • het nemen van bestuursverantwoordelijkheid om de juiste beleidskeuzes te maken;
 • belangen moeten goed worden meegewogen in beheer onderhoud en herinrichtingprojecten;
 • met verantwoord waterbeheer en zuivering bij te dragen aan het versterken van de biodiversiteit, zowel in landelijk als stedelijk gebied;
 • het verder ontwikkelen van de vermindering van emissie bij het uitvoeren van beheer en onderhoud. (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Veilig voor water

De blijvende zorg voor schoon oppervlaktewater en de waterveiligheid is de primaire taak van het waterschap. Dijken moeten op gewenste sterkte worden gehouden of gemaakt. Dit om te zorgen dat aan hoog water het hoofd kan worden geboden. Hierbij blijft de bestrijding van dieren die de dijken kunnen ondermijnen, zoals de muskus- en beverrat, van groot belang.

Klimaatverandering houdt ons steeds meer bezig. De verwachting is dat we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer. Dit houdt in dat ook binnen de dijken wateroverlast, door veel regenval in korte tijd, kan voorkomen. Het waterschap moet blijven werken aan passende maatregelen zoals een slimme afvoer van overtollig water naar plaatsen waar het water geen of minder overlast bezorgt. Daar kan ook water worden vastgehouden om in droge periodes genoeg water in het gebied te houden. Heel belangrijk voor de hoge zandgronden. Een goede balans tussen water vasthouden en afvoeren kan kostenbesparend werken volgens Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel.

In de praktijk betekent dit bemaling naar buitenwater of naar retentiegebieden. De inzet van tijdelijke bufferplaatsen waar het te veel aan water geen tot minder schade veroorzaakt. De mogelijkheid om water tijdelijk op te vangen in hoger gelegen gebieden is belangrijk. Hiermee wordt voorkomen dat bij droogte het water weer omhoog gepompt moet worden dat weer extra kosten met zich meebrengt.

 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor:

 • verantwoord waterbeheer en borging van veiligheid;
 • wegnemen van risico’s die de veiligheid kunnen bedreigen;
 • anticiperen en reageren op de gevolgen van klimaatveranderingen.

Genoeg water

Niet alleen een teveel aan water kan een bedreiging zijn. Te weinig water is minstens zo erg. Daarom is het dus van belang dat het waterschap niet alleen zo snel mogelijk afvoert, maar bij land(her)inrichting mogelijk maakt dat het water de tijd krijgt om door de bodem te worden opgenomen. In woonwijken moet dit gebeuren door in toenemende mate hemelwater, via onder meer een gescheiden rioolsysteem en sloten, af te voeren naar o.a. zogenoemde wadi’s. Het langzaam door de bodem opgenomen water draagt dan bij aan een beter grondwaterpeil in tijden van droogte.

Een goede verdeling van beschikbaar water is van groot belang. Het waterschap moet belangenafwegingen maken tussen de verschillende gebruikers in haar werkgebied. Wat Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel betreft moet het economisch belang voorop staan. Een goede communicatie met belanghebbenden is en blijft noodzakelijk.

 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor:

 • meer water vasthouden en laten infiltreren in landelijk en stedelijk gebied;
 • maatregelen voor water infiltratie verder te optimaliseren door het maken van heldere afspraken met de gemeenten;
 • in stedelijk gebied nog meer water buffering en infiltratie;
 • op peil houden van sloten, beken en grondwaterspiegels.

Schoon water

Het waterschap heeft de plicht te zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij beheert de rioolzuiveringsinstallaties binnen het werkgebied. Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel pleit voor blijvende innovatie op het terrein van waterzuivering. Het nog steeds toenemende aanbod van vervuild rioolwater moet gezuiverd worden tot water dat schoon genoeg is voor toevoeging aan het oppervlaktewater. Wat altijd achterblijft is een hoeveelheid slib. Dit moet worden gescheiden in waardevolle stoffen voor hergebruik waarbij de kosten- en batenanalyse en wettelijke taken nauwkeurig in de gaten moeten worden gehouden. Het blijft een uitdaging om alle stoffen als pesticiden, microplastics en medicijnresten aan het water te onttrekken. Ook moet hemelwater niet door het riool afgevoerd worden maar zoveel als mogelijk terugvloeien in de natuur door ontkoppelen. Samen met de gemeenten heeft het waterschap hier een belangrijke taak.

 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor:

 • afkoppelen van riool overstorten en afkoppelen van hemelwater in het stedelijk gebied;
 • beschikbaar houden voldoende schoon water voor planten, mensen en dieren;
 • aanpak van vervuilingsrisico’s, zoveel mogelijk bij de bron;
 • met verantwoord waterbeheer en zuivering bij te dragen aan het versterken van de biodiversiteit, zowel in landelijk als stedelijk gebied.

Erfgoed, monumentale landschappen

Het waterschap moet respectvol omgaan met de in het werkgebied aanwezige monumenten en monumentale landschappen. Aan monumenten met een waterbouwkundig karakter kan door het waterschap worden bijgedragen. Voor behoud van andere monumentale zaken in het gebied moet samenwerking worden gezocht met de eigenaren.

 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor:

behouden en versterken van het cultureel erfgoed;

 

Bodemdaling als uitdaging

Een groot deel van het gebied van het waterschap bestaat uit laagveen. Veengrond heeft de eigenschap te oxideren als het aan de lucht wordt blootgesteld. Oxidatie is een vorm van verpulvering, die zorgt dat de bodem minder volume krijgt, zodat er sprake is van bodemdaling. Hoe lager het gemiddelde grondwaterpeil is, hoe groter de jaarlijkse bodemdaling is. Vervening moet worden tegengegaan, dit zorgt voor een hoge uitstoot van CO2!

De ideale oplossing is een grondwaterspiegel gelijk aan het maaiveld. Voor een natuurgebied kan dit haalbaar zijn, maar niet voor agrarisch gebied als de veenweiden. Deze moeten kunnen worden beweid met vee en met landbouwmachines bewerkt worden. De boer pleit voor een lager waterpeil, zodat de bovenlaag van de grond steviger blijft. Ook voor omwonenden is het belangrijk dat ze droge voeten houden. Deze voor het waterschap moeilijke afweging wordt voor een deel opgelost door het hanteren van een relatief laag zomerpeil en een hoger winterpeil. Dit is een compromis waarbij de bodemdaling wel wordt vertraagd maar niet tegengehouden.

Wij blijven oplossingsgerichte ontwikkelingen voor dit probleem nauw volgen maar stemt ons wel tot ongerustheid.

 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor:

 • zorgvuldig beheer en instandhouding van grondwaterspiegel;