Gemeentebelangen 
Drenthe Overijssel

Kandidaten

%

Lokaal maatwerk

Lokaal maatwerk bij waterbelangen

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel

staat voor een hoge mate van transparantie bij het verstrekken van informatie. Niet alleen over het doel en meerwaarde van door het waterschap uitgevoerde projecten maar ook de financiering daarvan. Educatie is ook een onderdeel van goede communicatie. Educatie binnen maar vooral ook buiten een schoolse omgeving! Velen kennen het waterschap als een organisatie die geld kost, maar zijn onbekend met het werk en de noodzaak hiervan.

Samenwerking van lokale partijen

Lokale partijen dienen het algemeen belang. Dat is mogelijk omdat ze niet gebonden zijn aan de ideologie van een landelijke partij maar de belangen van alle inwoners vertegenwoordigt.

Water kan bedreigend zijn en is tegelijk van levensbelang. Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor haalbare en betaalbare keuzes met oog voor de lokale omstandigheden en is een samenwerking tussen lokale partijen uit het gehele werkgebied van het waterschap Drent Overijsselse Delta. De kieslijst is zo ook samengesteld. Ze hebben allen hart voor hun omgeving en functioneren als lokale informanten en behartigers van de waterbelangen in de gemeente waar ze wonen. De fractieleden gaan lokaal maatwerk voorstellen in nauw overleg met de achterban van de lokale partijen en de direct betrokken inwoners. Gezamenlijk gaan ze de kar trekken!

 

Deelname en betrokkenheid

Hoewel inwoners (nog) niet vaak met initiatieven op het gebied van waterbeheer komen, vindt Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel dat het waterschap voorstellen van inwoners wel op serieuze wijze moet bekijken op nut en haalbaarheid.

Inwoners deelgenoot maken van projecten houdt in dat alle belanghebbenden nauw worden betrokken door informatie over (praktische) uitvoering.

Kosten van waterbeheer

De kosten van de werkzaamheden van het waterschap moeten in evenredigheid naar genoten profijt omgeslagen worden over de belanghebbenden in het werkgebied. Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel houdt dit bij elk besluit over uitvoering van projecten van het waterschap voor ogen. De hoogte en aard van de kosten wordt daarbij scherp tegen het licht gehouden en afgewogen tegen de verkregen meerwaarde van het project. Dit om te voorkomen dat de lasten voor de inwoners stijgen.

 

We gaan scherp toezien op een slimme uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Wanneer wordt werk uitbesteed en in hoeverre kunnen bij de werkzaamheden vrijkomende stoffen als maaisel worden benut in plaats van ze tegen hoge kosten af te voeren. Dit is en blijft een uitdaging.

Kerntaken van het waterschap

Dat de kerntaken van een waterschap liggen op het gebied van water en waterveiligheid is vanzelfsprekend, vindt Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. Het blijft noodzakelijk dit als (toekomstig) bestuur voor ogen te blijven houden, ook als er zich andere uitdagingen aandienen. Duurzaamheid, ecologie, energieopwekking, natuurontwikkeling en recreatie zijn zinvolle zaken maar ook de belangen van inwoners en de agrarische sector moeten door het waterschap worden meegenomen bij samenwerking met andere organisaties. Het waterschap treedt hierbij op in de rol van harmoniserende en niet van polariserende organisatie richting gebruikers en medebelanghebbenden. Iedere keer opnieuw moeten nut en noodzaak, haalbaarheid en betaalbaarheid vooraf worden getoetst.

Veilig voor water

De blijvende zorg voor de waterveiligheid is de primaire taak van het waterschap. Dijken moeten op gewenste sterkte worden gehouden of gemaakt om te zorgen dat aan hoog water het hoofd kan worden geboden. Hierbij blijft ook de bestrijding van dieren die de dijken kunnen ondermijnen, zoals de muskus- en beverrat, van groot belang.

 

Het lijkt dat we steeds meer te maken krijgen met extreem weer. Wateroverlast binnen de dijken moet worden voorkomen. Dit door passende maatregelen zoals een slimme afvoer van het overtollig water naar plaatsen waar het water geen of minder overlast bezorgt. Dat is het standpunt van Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel.

In de praktijk betekent dit bemaling naar buitenwater of naar retentiegebieden, tijdelijke bufferplaatsen waar het te veel aan water geen tot minder schade veroorzaakt. Er moet gekeken worden naar de mogelijkheid om een teveel aan water tijdelijk op te vangen in hoger gelegen gebieden. Hiermee wordt voorkomen dat bij droogte het water weer omhoog gepompt moet worden wat extra kosten met zich meebrengt.

Genoeg water

Niet alleen een teveel aan water kan een bedreiging zijn. Te weinig water is minstens zo erg. Daarom is het van belang dat het waterschap niet alleen zo snel mogelijk afvoert, maar bij land(her)inrichting mogelijk maakt dat het water de tijd krijgt om door de bodem te worden opgenomen. In nieuwe woonwijken moet dit gebeuren door in toenemende mate hemelwater af te voeren naar o.a. zogenoemde wadi’s.¬† Het langzaam door de bodem opgenomen water draagt bij aan een beter grondwaterpeil in tijden van droogte.

 

Een goede verdeling van beschikbaar water is van groot belang. Het waterschap moet belangenafwegingen maken tussen de verschillende gebruikers in haar werkgebied. Wat Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel betreft moet het economisch belang voorop staan. Een goede communicatie met belanghebbenden is noodzakelijk.

Schoon water

Het waterschap heeft de plicht te zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij beheert de rioolzuiveringsinstallaties binnen het werkgebied. Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel pleit voor blijvende innovatie op het terrein van waterzuivering. Het, nog steeds toenemende, aanbod van vervuild rioolwater moet gezuiverd worden tot water dat schoon genoeg is voor toevoeging aan het oppervlaktewater. Wat altijd achterblijft is een hoeveelheid slib.  Dit moet worden gescheiden in waardevolle stoffen voor hergebruik. Het blijft een uitdaging alle stoffen als pesticiden, microplastics en medicijnresten aan het water te onttrekken. Ook hemelwater moet niet door het riool afgevoerd worden maar terugvloeien in de natuur door ontkoppelen. Samen met de gemeenten heeft het waterschap hier een belangrijke taak.

Erfgoed, monumentale landschappen

Het waterschap moet respectvol omgaan met de in het werkgebied aanwezige monumenten en monumentale landschappen. Aan monumenten met een waterbouwkundig karakter kan door het waterschap worden bijgedragen. Voor behoud van andere monumentale zaken in het gebied moet samenwerking worden gezocht met de eigenaren.

 

Bodemdaling als uitdaging

Een groot deel van het waterschap bestaat uit laagveen. Veengrond heeft de eigenschap te oxideren als het aan de lucht wordt blootgesteld. Oxidatie zorgt dat de bodem minder volume krijgt, zodat er sprake is van bodemdaling. Hoe lager het gemiddelde grondwaterpeil is, hoe groter de jaarlijkse bodemdaling is. De ideale oplossing is een grondwaterspiegel gelijk aan het maaiveld. Voor een natuurgebied kan dit haalbaar zijn, maar niet voor agrarisch gebied als de veenweiden. Deze moeten kunnen worden beweid met vee en met landbouwmachines bewerkt worden. De boer pleit voor een lager waterpeil, zodat de bovenlaag van de grond steviger blijft. Ook voor omwonenden is het heel belangrijk dat ze droge voeten houden. Deze voor het waterschap moeilijke afweging wordt voor een deel opgelost door het hanteren van een relatief laag zomerpeil en een hoger winterpeil. Dit is een compromis waarbij de bodemdaling wel wordt vertraagd maar niet tegengehouden.

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel blijft oplossingsgerichte ontwikkelingen voor dit probleem nauw volgen.